Cenník realitných služieb


Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:VÝŠKA PROVÍZIE:
do 99.999 €3000 €
od 100 000 € do 299.999 €3% z kúpnej ceny (minimálne 4.000 €)
od 300 000 € do 499.999 €2,5% z kúpnej ceny (minimálne 6.000 €)
od 500 000 €dohodou


Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:
Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií), prípadne dohodou. V prípade, že časť alebo celú províziu hradí nájomca, je o tom vopred zo strany sprostredkovateľa informovaný. Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 400 €.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:NÁKLAD:POPIS:
Nábor nehnuteľnosti100 €Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorazová platba).
Fotografovanie nehnuteľnosti200 €Náhrada nákladov spojená s vyhotovením fotografií, natočením prezentačného videa a následná úprava v grafickom programe.
Inzerovanie nehnuteľnosti4 € / deňRealitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, sociálnych médiách a pod.).
Obhliadky100 €Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 2 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).
Osobná asistencia15 € / za každú začatú polhodinuAk je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.
Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcievariabilné »Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €).

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.
Vypracovanie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej / nájomnej zmluvy)150 €Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy300 €Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy150 €Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti2% z kúpnej ceny (minimálne 3.000 €)Podľa rozsahu objednaných služieb a náročnosti prípadu (dohodou).


Tento cenník realitných služieb nadobúda účinnosť 1. 11. 2022.

Lukáš Truba, konateľ

Domovia je platným členom

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

rusk

NA PREDAJ KRÁSNE APARTMÁNY V HRABOVE

NA PREDAJ KRÁSNE APARTMÁNY V HRABOVE